Menu

Bannery reklamowe

-

Treść strony

Bezpieczeństwo

     "Od momentu, w którym państwa członkowskie rozpoczęły stosowanie dyrektyw, można wprowadzać we Wspólnocie Europejskiej do obrotu tylko takie wyroby, które spełniają wymagania dyrektyw. Znak CE na wyrobach, które podlegają postanowieniom dyrektyw, jest warunkiem wprowadzenia danego wyrobu do obrotu na obszarze Wspólnoty."      Firma Hoppecke na instalowane przez siebie baterie akumulatorów wystawia wymaganą przepisami Deklarację Zgodności CE, poświadczając tym samym dotrzymanie wymagań wszystkich odnośnych dyrektyw dotyczących wyrobu  i przeprowadznie procedury oceny zgodności, wymaganej każdorazowo w dyrektywach.
    
     Dyrektywą stosowaną w przedziale napięć 75 do 1500V prądu stałego jest dyrektywa nr 73/23/EWG  wraz z dyrektywą zmieniającą nr 93/68/EWG.

Certyfikat ISO

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Zakres systemu:
SPRZEDAŻ I SERWIS PRZEMYSŁOWYCH BATERII AKUMULATORÓW ORAZ SYSTEMÓW MAGAZYNOWANIA ENERGII

Copyright Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
info@hoppecke.pl, tel. +48 61 646 5000, Fax. +48 61 646 5001

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy - KRS: 54800
NIP: 886-001-58-67, REGON: 010111430